Skip to main content

You are here

Local Organizing Committee

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE


Chair
Makoto Yoshikawa JAXA


Vice-Chair
Junichi Watanabe NAOJ


Members
Toshinori Ikenaga JAXA
Hitoshi Ikeda JAXA
Hiroshi Oda JAXA
Hirohisa Kurosaki
Yohei Sugimoto
Yuichi Tsuda JAXA
Toshifumi Yanagisawa JAXA
Tomohiro Yamaguchi JAXA
Fumi Yoshida NAOJ
Atsuo Asami JSGA
Seitaro Urakawa JSGA
Shin-ichiro Okumura JSGA
Tokuhiro Nimura JSGA
Kota Nishiyama JSGA
Tomoko Fujiwara JSGA
Akira Imoto TPSJ
Koichi Rikitake TPSJ
Susumu Yoshitomi JSF
Takashi Ito NAOJLOC website is available at: http://planetary.jp/PDC/index_en.html

 
Software developed by Astronautical Society of India