Skip to main content

You are here

Local Organizing Committee

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE


Chair

Makoto Yoshikawa JAXA


Vice-Chair

Junichi Watanabe NAOJ


Members

Toshinori Ikenaga JAXA
Hitoshi Ikeda JAXA
Hiroshi Oda JAXA
Hirohisa Kurosaki
Yohei Sugimoto
Yuichi Tsuda JAXA
Toshifumi Yanagisawa JAXA
Tomohiro Yamaguchi JAXA
Fumi Yoshida NAOJ
Atsuo Asami JSGA
Seitaro Urakawa JSGA
Shin-ichiro Okumura JSGA
Tokuhiro Nimura JSGA
Kota Nishiyama JSGA
Tomoko Fujiwara JSGA
Akira Imoto TPSJ
Koichi Rikitake TPSJ
Susumu Yoshitomi JSF
Takashi Ito NAOJ

 
Software developed by Astronautical Society of India